Tel: +48 61 285 25 45  Mail: biuro@spawstal.pl

Polityka prywatności


POLITYKA PRYWATNOŚCI | Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe
Spawstal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679), które reguluje ochronę danych osobowych osób fizycznych w ramach Unii Europejskiej.

Celem RODO jest wzmocnienie i ujednolicenie w Unii Europejskiej przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Dbając o dane osobowe osób, które z nami współpracują przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności. Ma ona na celu przekazanie informacji jakie dane osobowe zbieramy, w jakich celach, w jaki sposób z nich korzystamy oraz kim jesteśmy. Ma ona także na celu wskazanie praw, które masz w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych.

 

Niniejsza Polityka Prywatności nie dotyczy przetwarzania przez nas danych osobowych pracowników i współpracowników.

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH OSOBOWYCH?
Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest:

• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Spawstal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Szarych Szeregów 14, Środa Wielkopolska 63-000
KRS 0000091053 | NIP 7860009582 | REGON 30170823

zwany dalej „Administratorem Danych Osobowych”.

 

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy:
• pod adresem e-mail: biuro@spawstal.pl lub
• listownie: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Spawstal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Szarych Szeregów 14, Środa Wielkopolska 63-000

z dopiskiem „RODO”.

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
Nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych, natomiast w przypadku pytań z zakresu ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu wysyłając do nam maila na adres: biuro@spawstal.pl

 

KOGO DANE OSOBOWE BĘDZIEMY PRZETWARZAĆ?
Jako Administrator danych osobowych będziemy przetwarzać dane osobowe:
• naszych klientów – odbiorców,
• naszych kontrahentów – dostawców,
• osób reprezentujących podmioty, z którymi współpracujemy,
• podmioty, z którymi będziemy współpracować w ramach projektów z dofinansowanie unijnym,
• podmioty, z którymi będziemy chcieli nawiązać współpracę albo mamy relacje handlowe
• oraz inne podmioty, których nie jesteśmy obecnie wskazać.


JAKIE MAMY CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH?
Aby świadczyć usługi zgodnie z zakresem naszej działalności, Administrator Danych Osobowych, przetwarza Twoje dane osobowe — w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem.
Przetwarzamy dane osobowe, które otrzymamy od Ciebie w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez nas, ale także podczas kontaktów z nami, będą przetwarzane zawsze zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679 oraz przepisami krajowymi.

 

Poniżej znajdziesz wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi:

A. w celu podjęcia na Twoje żądanie działań przed zawarciem umowy na świadczenie usług zgodnie z zakresem naszej działalności przetwarzamy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL, adres zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer REGON, adres strony internetowej, informacje zawarte w rejestrach publicznych, numer rachunku bankowego, numer IP oraz inne informacje, jakie nam podasz, dane osobowe pracowników: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, ale także inne dane osobowe, które umieszczone zostały w dokumentacji, którą nam przekazujesz;
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO (konieczne do wykonania umowy), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes administratora danych) w przypadku przetwarzania danych osobowych innych osób niż druga strona przyszłej umowy np. osób działających w imieniu kontrahenta.

 

B. w celu zawarcia i realizacji umowy, czyli świadczenie naszych usług przetwarzamy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer REGON, adres strony internetowej, informacje zawarte w rejestrach publicznych, numer rachunku bankowego, numer IP oraz inne informacje, jakie nam podasz;
dane osobowe pracowników: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko, ale także inne dane osobowe, które umieszczone zostały w dokumentacji, którą nam przekazujesz;
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO (konieczne do wykonania umowy), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy między nami.

 

C. w celu wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych, np.: wystawienia faktury VAT, dokumentów księgowych i dokonania rozliczeń podatkowych, przetwarzamy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer REGON, numer rachunku bankowego, numer REGON, numery zezwoleń, koncesji, informacje zawarte w rejestrach publicznych, dane osobowe pracowników: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko oraz inne informacje, jakie nam podasz;
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO (prawnie ciążący obowiązek), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.

 

D. w celu rozpatrzenia spraw kierowanych bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych np. rozpatrzenie reklamacji, skargi, wniosku przetwarzamy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer REGON, numer rachunku bankowego, numer REGON, adres strony internetowej, informacje zawarte w rejestrach publicznych, dane osobowe pracowników: imię, nazwisko, dane kontaktowe, stanowisko oraz inne informacje, jakie nam podasz;
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO (konieczne do wykonania umowy), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, nawiązania współpracy między nami;
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda), który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 

E.  w celu przekazania Tobie informacji o czynnościach związanych z realizacją łączącej nas umowy, relacji biznesowej przetwarzamy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer REGON, numer rachunku bankowego oraz inne informacje, jakie nam podasz;
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda), który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO (konieczne do wykonania umowy), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, nawiązania współpracy między nami.
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes - w tym przypadku interesem Administratora jest m.in. zapewnienie najwyższej jakości obsługi.

 

F. w celu ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, przetwarzamy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer REGON, numer rachunku bankowego oraz inne informacje, jakie nam podasz;
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes - w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów/ kontrahentów i osób trzecich.

 

G. w celu przechowywania pozostawionych bez odpowiedzi ofert /zapytań przetwarzamy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu albo inne dane jakie nam podałeś;
Może się bowiem zdarzyć, że decyzję o skorzystaniu z naszych usług podejmujesz po pewnym czasie od otrzymania od nas oferty a podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes - w tym przypadku interesem Administratora jest umożliwienie skorzystania z naszych usług przez określony czas bez konieczności ponawiania oferty.

 

H. w celu archiwalnym i dowodowym, przetwarzamy następujące dane osobowe:
Imię i nazwisko, nazwa firmy, numer PESEL, datę urodzenia, adres zamieszkania, siedzibę firmy, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, numer REGON, numer rachunku bankowego;
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest:
• art. 6 ust. 1 lit. c RODO (prawnie ciążący obowiązek), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora z obowiązków wynikających z prawa.
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes - w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją umowy, świadczenia np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda;

 

I. w celu administrowania stroną internetową (automatyczne zapisywanie poniższych danych w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu z naszej strony ) możemy przetwarzać takie dane osobowe jak:
Adres IP, data i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej, informacje o systemie operacyjnym;
podstawą prawną takiego przetwarzania jest danych jest:
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes - w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie możliwości administrowania stroną internetową.

Więcej informacji znajdziesz w naszej Polityce plików cookies.

 

J. w celu marketingu bezpośredniego, przetwarzamy następujące dane:
Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji, dane zawarte w rejestrach publicznych np. KRS, REGON, CEIDG albo inne dane jakie nam podałeś;
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda), który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody.

 

K. w celu realizacji inwestycji z dofinansowaniem w ramach Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020,
Tytuł projektu: „Podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firmy PPHU SPAWSTAL Sp. z o.o. oraz Środy Wielkopolskiej w drodze inwestycji w system do gięcia blach.”
Numer projektu: RPWP.01.05.02-30-0137/18
przetwarzamy następujące dane:

Imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres do korespondencji, adres siedziby, dane zawarte w rejestrach publicznych m.in. KRS, REGON, CEIDG, numer NIP, REGON, KRS, PESEL, numer rachunku bankowego oraz inne dane dotyczące projektu, które otrzymamy od Ciebie a teraz nie jesteśmy w stanie ich określić.
podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest
• art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dobrowolna zgoda), który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody;
• art. 6 ust. 1 lit. b RODO (konieczne do wykonania umowy), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy;
• art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes), który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes.

 

JAK ZREALIZOWAĆ PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY?

1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody, w każdej chwili możesz tą zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
2. Jeżeli chciałbyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy:
• wysłać list bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych na adres:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Spawstal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
ul. Szarych Szeregów 14, Środa Wielkopolska 63-000
• wysłać maila na adres: biuro@spawstal.pl
z dopiskiem „RODO”.
3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z usługi świadczonej przez Administratora Danych Osobowych.
2. Aby otrzymać ofertę handlową, konieczne jest podanie adresu e-mail — bez tego nie jesteśmy w stanie sprostać Twoim oczekiwaniom oraz zachować najwyższą jakość obsługi, na której bardzo nam zależy.

 

CZY PROWADZIMY ZAAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE?

Uprzejmie informujemy, że nie dokonujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym w oparciu o profilowanie.

 

KOMU MOŻEMY PRZEKAZYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

1. Twoje dane możemy przekazywać:
• naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz.
2. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy także z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Twoje dane osobowe następującym odbiorcom:
• podmiotom świadczącym dla nas usługi marketingowe;
• podmiotom obsługującym nasz system informatyczny oraz teleinformatyczny;
• podmiotom, którzy dostarczają nam systemy teleinformatyczne, z których korzystamy na co dzień;
• podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze);
• podmiotom prowadzącym działalność kredytową (banki), leasingową;
• podmiotom prowadzącym działalność ubezpieczeniową;
• podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską, transportową;
• agencjom/instytutom badawczym działającym na nasze zlecenie;
• podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi dotyczące bezpieczeństwa osób i mienia;
• podmiotom nabywającymi wierzytelności;
• podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową.

3. W ramach realizacji inwestycji: „Podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firmy PPHU SPAWSTAL Sp. z o.o. oraz Środy Wielkopolskiej w drodze inwestycji w system do gięcia blach”, z dofinansowaniem w ramach Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 możemy przekazywać Twoje dane osobowe:
• podmiotom, którym zlecimy przetwarzanie danych osobowych w tym m.in. podmiotom świadczącym dla nas usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową, kadrową;
• właściwym organom, które realizują niniejsze działanie w tym m.in. Instytucja Zarządzająca WRPO 2014+: Zarząd Województwa Wielkopolskiego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu – mające siedzibę przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań;
• w ramach Centralnego systemu teleinformatycznego – wspierający realizację programów operacyjnych minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa: minister Infrastruktury i Rozwoju;
• innym podmiotom, w tym specjalistycznym firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, kontrole i audyt w ramach WRPO 2014+ ( Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020).
4. Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym jak m.in. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Krajowa Administracja Skarbowa itp.

Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

 

CZY PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE DO PAŃSTW TRZECICH?

Uprzejmie informujemy, że Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

JAK DŁUGO MOŻEMY PRZECHOWYWAĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
2.Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
• trwania umowy, ale także po jej ustaniu, ale nie dłużej niż przez okres 6 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umowy;
• do 10 lat — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, ale nie dłużej niż wynika to z obowiązujących przepisów prawa;
• 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane w związku ze skierowaniem oferty, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;
• 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego np. przechowywanie faktur, rachunków;
• do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
• do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub do celów marketingowych;
• do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 5 lat— w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów wykorzystania cookie i administrowania stroną internetową;
• do czasu zakończenia trwałości projektu, ale także przez okres wskazany w Umowie o dofinansowanie w ramach Działania 1.5 „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.5.2 „Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 – czyli w terminie 10 lat od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie tj. do dnia 19.09.2029r.
3. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdego zdarzenia wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem.
4. Prawo do zapomnienia: Oczywiście, w przypadku skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia takie sytuacje są rozpatrywane indywidualnie.

 

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ TOBIE PRAWA?
1. Uprzejmie informujemy, że posiadasz prawo do:
• Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych – czyli uzyskanie informacji o celu i sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych oraz kopii danych.
• Prawo do sprostowania danych – czyli poprawienie danych, gdy są one błędne, uległy zmianie lub zdezaktualizowały się.
• Prawo do częściowego lub całkowitego usunięcia danych („Prawo do bycia zapomnianym”) – czyli usunięcia danych, które przetwarzane są bez uzasadnionych podstaw prawnych.
• Prawo do ograniczenia przetwarzania – czyli ograniczenia przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania.
• Prawo do przenoszenia danych – czyli uzyskania swoich danych osobowych, które nam przekazaliście lub wskazania innego administratora, któremu powinniśmy je przekazać, o ile będzie to technicznie możliwe.
• Prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne – czyli m.in. na potrzeby marketingu bezpośredniego.
• Prawo do wycofania zgody - mogą Państwo w dowolnej chwili wycofać każdą zgodę, którą Państwo wyrazili. Proszę pamiętać, iż od złożenia dyspozycji nie będziemy już przetwarzać danych we wskazanym przez Państwa celu, ale do czasu wycofania zgody mamy prawo przetwarzać Państwa dane.
2. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Tobie ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Tobie prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych /zostały one wymienione w punkcie trzecim przedmiotowej Polityki prywatności/ w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
• istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub;
• istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. Ponadto w każdej chwili możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych.
W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
6. Swoje uprawnienia możecie zrealizować poprzez:
• wysłać list bezpośrednio do Administratora Danych Osobowych na adres:
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Spawstal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Szarych Szeregów 14, Środa Wielkopolska 63-000
• wysłać maila na adres: biuro@spawstal.pl
z dopiskiem „RODO”

 

MASZ PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO URZĘDU OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do:


Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, w tym m.in.:
• RODO: Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679);
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
• Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
• Ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne;
• Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
2. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności zostaniesz powiadomiony drogą mailową albo w ramach komunikatu na naszej stronie internetowej: www.spawstal.pl

3. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 19 września 2019 r. oraz w całości zastępuje poprzednią wersję.